วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

Schengen Visa

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน (ทุกเล่มที่มี)
2. บัตรประชาชน/ข้าราชการ
3. ทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว พื้นสีขาว 2 รูป
5. เอกสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
    – ทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการ (Commercial Registration)
    – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ(Business registration) / สัญญาเช่า (leases)
    – หลักฐานการดำเนินธุรกิจ(Company accounts)
6. ใบรับรองงาน, จดหมายลางานจากนายจ้าง
7. หลักฐานทางการเงิน
8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
9. ประกันภัยการเดินทาง
10. หนังสือจากผู้เชิญที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ/ ใบจองโรงแรม

Services/ บริการต่าง ๆ