UK Visa/ Tourist/ Visit

Stamp chaser!

ขั้นตอนการขอวีซ่า อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ

 • เตรียมเอกสารส่วนตัว เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • กรอกฟอร์มออนไลน์
 • นัดหมายเพื่อสแกนนิ้วมือ เมื่อถึงวันนัดหมาย ผู้สมัครจะต้องถือเอกสารทั้งหมดขึ้นไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองและทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ และถ่ายรูปสำหรับติดวีซ่า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารทั้งหมดไปสแกนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลต่อไปก่อนที่จะคืนเอกสารทั้งหมดให้กับผู้สมัคร ยกเว้นหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่จะเก็บเอาไว้เพื่อติดวีซ่า
 • รอผลวีซ่า ประมาณ 15-30 วัน

วีซ่าจะสามารถขอได้ 6 เดือน 1ปี 2ปี หรือ 5 ปี ซึ่งในแต่ละครั้งผู้สมัครจะพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานที่สุดไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน (ทุกเล่มที่มี)
 2. เอกสารส่วนตัวทั้งหมด เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 3. หนังสือรับรองงาน, จดหมายลางานจากนายจ้าง
 4. เอกสารเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
 5. เอกสารจากสปอนเซอร์ (กรณีมีผู้สปอนเซอร์)
 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 7. หลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน บัญชีเงินฝากประจำ

      กรณีผู้เยาว์ อายุ ไม่ถึง 18 ปี

 • ใบ ป.ค. 14
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

หลักการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยว สหราชอาณาจักร

คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจุดประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ไม่คิดที่จะไปทำงาน หรือพำนักอยู่ระยะยาว และจะกลับประเทศไทย เมื่อถึงกำหนดเวลาอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่า คุณมีความผูกพันธ์กับประเทศไทย คือ หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบในงาน ทรัพย์สิน ต่าง ๆ  ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีความสัมพันธ์และเอกสารในการนำเสนอแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามเอกสารที่ได้นำเสนอไป บอสส์วีซ่า เรามีความชำนาญในการยื่นขอวีซ่าให้ลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี เราจึงมีประสบการณ์ของลูกค้าแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดขั้นตอนจนคุณได้รับวีซ่า

Services/ บริการต่าง ๆ