วีซ่าถาวร/ Settlement Visa

รับทำวีซ่า วีซ่าพัทยา บอสส์วีซ่า
ขั้นตอนการขอวีซ่าถาวร
  • เตรียมเอกสารส่วนตัว เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  • กรอกฟอร์มออนไลน์
  • นัดหมายเพื่อสแกนนิ้วมือ เมื่อถึงวันนัดหมาย ผู้สมัครจะต้องถือเอกสารทั้งหมดขึ้นไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองและทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ และถ่ายรูปสำหรับติดวีซ่า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารทั้งหมดไปสแกนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลต่อไปก่อนที่จะคืนเอกสารทั้งหมดให้กับผู้สมัคร ยกเว้นหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่จะเก็บเอาไว้เพื่อติดวีซ่า
  • รอผลวีซ่า ประมาณ 60-120 วัน
เอกสารในการยื่นขอวีซ่า
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน (ทุกเล่มที่มี)
  2. เอกสารส่วนตัวทั้งหมด เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  3. เอกสารการรับรองการผ่านการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานสถานทูต
  4. หลักฐานการผ่านการทดสอบวัดระดับภาษา  A1
  5. เอกสารจากสปอนเซอร์  เอกสารการเงิน การทำงาน

การขอวีซ่าถาวร คุณต้องพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ เห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองเป็นความจริง มีการคบหากันจริงหลักฐานที่สามารถช่วยแสดงและพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่แท้จริง เช่น
     – ทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน
     – สัญญาเช่า บิลค่าสาธารณูปโภค หรือใบกำกับภาษีที่ยืนยันว่าคุณอาศัยอยู่ที่เดียวกันหรือชำระค่าใช้จ่ายร่วมกัน
     – ใบแจ้งยอดธนาคารจากบัญชีธนาคารร่วมกัน

Services/ บริการต่าง ๆ