บริการแปลเอกสารและรับรองสถานทูต, รับรองกระทรวงการต่างประเทศ

บริการรับแปลเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อขอวีซ่า

– การขอวีซ่าท่องเที่ยวของบางประเทศ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
– การขอวีซ่าถาวรของทุกประเทศ เอกสารภาษาไทย มีความจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือในบางประเทศจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาราชการของประเทศนั้น ๆ เพื่อส่งไปให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาเอกสาร และเอกสารต้องผ่านการรับรองความถูกต้องหรือไม่ปลอมแปลงเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือบางประเทศต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ก่อนส่งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บริการรับแปลเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

– แปลเอกสารสัญญาต่าง อาทิเช่น สัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ สัญญารับเหมา และอื่น ๆ
– แปลเอกสารคู่มือการใช้งานทุกประเภท อาทิเช่น เครี่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทส เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
– แปลเอกสารราชการสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบรับรองโสด ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบประกาศนียบัตร โฉนดที่ดิน เป็นต้น

หากต้องการแปลเอกสารสามารถส่งเอกสารมาที่ bosspattayaservice@gmail.com พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

หรือโทร 083 1109110, 087 5859261, 038 410331