Previous
Next

เราให้บริการข้อมูล, ขั้นตอนและ เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าถาวรเพื่อพำนักกับครอบครัวระยะยาว วีซ่าระยะสั้น วีซ่าเพื่อการแต่งงาน การจดทะเบียนสมรส หรือเรียกว่าวีซ่าคู่หมั้น ซึ่งขั้นตอนและเอกสารของแต่ละประเภทวีซ่าและแต่ละประเทศ  ระยะเวลาในการดำเนินการ หรือหลักการพิจารณา ของแต่และสถานทูต ก็แตกต่างกัน

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษากับท่าน ให้ตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือความต้องการของวีซ่า เพื่อให้ท่านมั่นใจและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ายื่นเอกสาร และก่อนการเข้าสัมภาษณ์ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูต

หลักสำคัญในการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่สถานทูตจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป ตามคุณสมบัติ และเอกสารที่ยื่นเพื่อการพิจารณาว่าสอดคล้องเพียงใด  ท่านต้องพิสูจน์ด้วยเอกสารให้ได้ว่าท่านจะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างแน่นอน ก่อนวีซ่าของท่านหมดอายุ  เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอวีซ่า เตรียมความพร้อม และเตรียมข้อมูลเพื่อการเข้าสัมภาษณ์

หลักสำคัญในการพิจารณาวีซ่าถาวร (เพื่อการพำนักระยะยาว)

ในประเภทวีซ่าถาวร เจ้าหน้าที่สถานทูตจะส่งเรี่องของท่านไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศที่ขอวีซ่า ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะเน้นที่พลเมืองเจ้าของประเทศ หรือผู้ที่มีใบอนุญาติอยู่ในประเทศนั้น ๆ ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอกับการ รับผิดชอบกับสมาชิกใหม่ ที่จะไปพำนักถาวร ด้วยหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนและเอกสารของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ท่านจำเป็นต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนของสถานทูตและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้น ๆ บางครั้งอาจดูสับสน และยุ่งยาก แต่ด้วยประสบการณ์ของเรา เรามีความชำนาญ และสามารถแนะนำท่านได้ถูกต้องทุกขั้นตอน

Schengen Visa

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

วีซ่าเชงเก้น หมายถึงการอนุญาตให้เข้าประเทศ ซึ่งให้สำหรับการเข้าประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 90 วันภายในหกเดือน) วีซ่าประเภทนี้ให้สิทธิในการเข้าพื้นที่กลุ่มประเทศเชงเก้น ทั้งนี้ต้องเข้าเงื่อนไขอื่นๆ ในเบื้องต้น พลเมืองสัญชาติไทย  ต้องมีวีซ่าในพื้นที่เชงเก้น

บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก้นจะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก้น โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีกเพราะมีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ประเทศ ในกลุ่มสัญญา “เชงเก็น” (Visa Schengen) ได้แก่  ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์